Traditional

Amami Yuta Secret God Songs

24.99

Songs That Move My Heart

29.99

Kana- Koten Contemporary - Subete no Itoshiki ni Mukete

19.99

Prayer- Shima Uta Concert in Amami (DVD)

29.99

Amami no Uta Asobi- Rikki no Kuro Usagi Haneta

26.99

Amami Tategoto

19.99

Folk Music of the Amami Islands -Recorded by Douglas Haring (Smithsonian Folkways Custom CD)

16.99

Amami Shimauta no Genten / Otojo Nakayama, Maboroshi no Meban Fukkoku (The Origins of Amami Shimauta / Otojo Nakayama's Rare Collection ) (2 CDs)

45.99

Shima Kanasha

26.99

Amami Shimauta no Shinzui Takeshita Kazuhira Higya Bushi no Kokoro (2 CDs)

28.99

Shima Gatare (2 CDs)

28.99

Ayamaru no Uta

23.99