Puzzle

Puzzle
HAYATAE
25.99
OUT OF STOCKSKU: FSD5773

Product Description

Tsugaru Shamisen is still the hottest genre of traditional music in Japan right now. Within Japan, Yoshida Brothers are at the forefront of this movement. Kenichi Yoshida, one of the shamisen twins, is the producer of this album that features eight Tsugaru shamisen players in the first Tsugaru Shamisen orchestra.
CD1
1. Shissou 2. Nami 3. Shizuku 4. Drive 5. Setsu Gekka 6. Swing By 7. Rekka
CD2
Tsugaru Jongara Bushi
1. Ai Shibata 2. Yuri Shibata 3. Kaoru Osanai 4. Daichi Hikida 5. Yoriyuki Kasai 6. Koji Nagamura 7. Michiaki Shirota 8. Masato Shibata