Ozashiki Uta, Yukino Yamamoto 3- Iki to Nigiwai

Ozashiki Uta, Yukino Yamamoto 3- Iki to Nigiwai
YUKINO YAMAMOTO
23.99
OUT OF STOCKSKU: FSD7583

Product Description

Another superb album of ozashiki uta, (parlour songs) from shamisen player Yukino Yamamoto. Kouta, hauta, zokkyoku, minyo, and songs of spring, summer, autumn and winter. Remarkably diverse and beautifully played. Accompanied by fue and hayashi vocals.
1. Shichifukujin
2. Roku-dan kuzushi
3. Washigaomoi
4. Yugaodana
5. Tsukuda Nagashi
6. Asakusa Mairi
7. Shiba de Umarete
8. Chuyousayayousa
9. Gin no Pirapira
10. Ueshio
11. Nishinoho Yori
12. Kappo Ye
13. Okazaki Gomangoku
14. Nasu to Kabocha
15. Aki no Nanakusa
16. Uraraukara
17. Kuwana no Tonosama
18. Nagasaki Sawagi
19. Tanuki