Kobo Daishi Sho-Meiku Ceremony, Chukyoku Rishu Zanmai Rite with Two Part Liturgy, Shomyo (Buddhist Chant) of the Buzan Branch of the Shingon Sect

Kobo Daishi Sho-Meiku Ceremony, Chukyoku Rishu Zanmai Rite with Two Part Liturgy, Shomyo (Buddhist Chant) of the Buzan Branch of the Shingon Sect
KARYOBINGA SHOMYO KENKYUKAI ENSEMBLE
59.99
OUT OF STOCKSKU: FSV8176

Product Description

Superb recording and film of one of the most important Buddhist ceremonies. Recorded October 7th 2020 at the Shingon sect Toyoyama school. Comes with English liner notes. Second volume of the Buzan branch of the Shingon sect. NTSC, Region Code 2.


1. Jodo
2. Sanrei
3. Tengu Shichi no Bongo
4. Saimon Miekusaimon
5. Bai Unga Bai
6. Sange Daiichi Sange
7. Taiyo Mieku Taiyo
8. Hyoyaku Mieku Hyobyaku
9. Jinbun Mieku Jinbun
10. Shorei
11. Zen-san (Shinryaku no Bongo)
12. Fukuyo Sarinki Kyo Chiyuukyoku Rishikyo
13. Kanjo
14. Honmon
15. Santannoge
16. Kasatsu
17. Ekou
18. Gosan Fudonosan
19 Goshyorei
20. Eko
21. Sanrai
22. Taido