Kobo Daishi Sho-Meiku Ceremony, Chukyoku Rishu Zanmai Rite with Two Part Liturgy, Shomyo (Buddhist Chant) of the Buzan Branch of the Shingon Sect (2 CDs)

Kobo Daishi Sho-Meiku Ceremony, Chukyoku Rishu Zanmai Rite with Two Part Liturgy, Shomyo (Buddhist Chant) of the Buzan Branch of the Shingon Sect (2 CDs)
KARYOBINGA SHOMYO KENKYUKAI ENSEMBLE
49.99
OUT OF STOCKSKU: FSD8176

Product Description

Superb recording of one of the most important Buddhist ceremonies. Recorded October 7th 2020 at the Shingon sect Toyoyama school. Comes with English liner notes. Second volume of the Buzan branch of the Shingon sect.

CD1
1. Jodo-Sanrei-Shasui
2. Tengu Shichi no Bongo
3. Saimon Miekusaimon
4. Bai Unga Bai
5. Sange Daiichi Sange
6. Taiyo Mieku Taiyo
7. Hyoyaku Mieku Hyobyaku
8. Jinbun Mieku Jinbun

CD2
1. Shorei
2. Zen-san (Shinryaku no Bongo)
3. Fukuyo Sarinki Kyo Chiyuukyoku Rishikyo
4. Kanjo
5. Honmon
6. Santannoge
7. Kasatsu
8. Ekou
9. Gosan Fudonosan
10. Goshyorei
11. Eko
12. Sanrai - Taido