So (Koto), Tadao Sawai no Sekai (UHQCD)So (Koto), Tadao Sawai no Sekai (UHQCD)  Ref: FSD7117